I Puchar Grand Prix Polski Leszno
2022-02-19 11:00
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lesznie Plac Jana Amosa Komeńskiego 1, 64-100 Leszno (wejście od Jana Pawła II)
Leszno
IV Grand Prix Polski Weteranów Szermierki w Toruniu
2021-11-27 11:00
Hala Szermiercza „TAF” 87-100 Toruń ul Majdany 1a
Toruń
Zobacz pozostałe

Walne zebranie członków SPWS – 3 marzec 2022

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia Polskich Weteranów Szermierki

Na podstawie paragrafu 16 punkt 3 Statutu SPWS, zarząd zwołuje w dniu 03 marca 2022 roku, o godz. 21.00 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Weteranów Szermierki którego celem będzie zatwierdzenie treści statutu stowarzyszenia. Drugi termin ustala się na godz. 21:15.
Z uwagi na obecną sytuację pandemiczną, planowane zebranie odbędzie się przy wykorzystaniu platformy WEBEX (link do spotkania zostanie przesłany każdemu członkowi SPWS).
Połączenie Internetowe rozpocznie się o godzinie 21:00, celem sprawdzenia jakości połączenia i możliwości dwustronnej komunikacji.
W przypadku stwierdzenia, iż każdy z uczestników nawiązał prawidłowe połączenie internetowe, rozpocznie się Walne Zebranie Członków, na którym omówione zostaną kwestie wskazane poniżej, w porządku obrad.
Lista obecności sprawdzona zostanie w ten sposób, iż każdy z członków podaje następujące dane, które wpisane zostaną do protokołu i zatwierdzone przez przewodniczącego i sekretarza: imię i nazwisko członka.

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków.

1. Powitanie zebranych i otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Członków.
3. Sprawdzenie i spisanie listy obecności.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Dyskusja nad nowym projektem statutu
6. Podjęcie uchwały zatwierdzającej statut.
5. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.
Z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia Polskich Weteranów Szermierki.

Załącznik: Statut SPWS.