I Puchar Grand Prix Polski Leszno
2022-02-19 11:00
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lesznie Plac Jana Amosa Komeńskiego 1, 64-100 Leszno (wejście od Jana Pawła II)
Leszno
IV Grand Prix Polski Weteranów Szermierki w Toruniu
2021-11-27 11:00
Hala Szermiercza „TAF” 87-100 Toruń ul Majdany 1a
Toruń
Zobacz pozostałe

Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Stowarzyszenia Polskich Weteranów Szermierki

REGULAMIN
DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW
STOWARZYSZENIA POLSKICH WETERANÓW SZERMIERKI
obowiązuje od 01.05.2024 roku

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przepisy zawarte w niniejszym Regulaminie obowiązują podczas Drużynowych Mistrzostw Stowarzyszenia Polskich Weteranów Szermierki w kategorii weteran (DMSPWS)

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA ZAWODACH
1. Organizator zawodów i zawodnicy odpowiadają za bezpieczeństwo zdarzeń́ szermierczych.
2. W trakcie walk turniejowych w strefie walki mogą̨ przebywać́ wyłącznie zawodnicy.
3. Zasady bezpiecznego uprawiania szermierki określa załącznik nr. 1 do Regulaminu PZS.

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
1. Do zawodów należy zgłaszać się w sposób i w terminie określonym przez organizatora zawodów. Zgłoszenia dokonuje się na adres mailowy podany w komunikacie zawodów, STATRT@WETERANISZERMIERKI.PL
2. Prawo do uczestnictwa w zawodach mają członkowie stowarzyszeń szermierczych oraz osoby zaproszone przez organizatora zawodów, które:
a. zaliczane są do odpowiedniej kategorii wiekowej,
b. przedstawią organizatorowi ważne badania lekarskie, zgodnie z właściwymi przepisami lub podpiszą pisemne oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym start w zawodach,
c. posiadają sprzęt zgodny z regulaminem PZS.
3. Zawodnicy uczestniczący w Mistrzostwach Polskich Weteranów Szermierki muszą posiadać obywatelstwo polskie. Dopuszcza się start zawodnika urodzonego w innym kraju, który spełnia wymagania stawiane przez European Veterans Fencing, określone w punkcie 1.1.1 „Eligibility” regulaminu EVF „HANDBOOK OF REGULATIONS”.
4. Potwierdzenie udziału zawodnika w zawodach musi nastąpić w Komisji Technicznej nie później niż na 45 minut przed podanym w komunikacie terminem rozpoczęcia zawodów.
5. Zgłoszenie na zawody oznacza konieczność wniesienia opłaty zgłoszeniowej. Wysokość opłaty zgłoszeniowej ustala organizator. W przypadku rezygnacji ze startu z przyczyn losowych organizator zwraca zgłoszonemu wpłaconą opłatę startową.

KOMISJA TECHNICZNA
1. Zawody przeprowadza powołana przez Organizatora Komisja Techniczna (KT), która czuwa nad sprawnym i właściwym przeprowadzeniem zawodów. Zaleca się, by w KT zasiadał sędzia z licencją minimum sędziego okręgowego.
2. Realizując swoje zadania Komisja Techniczna jest zobowiązana do przestrzegania niniejszego Regulaminu. W przypadku braku właściwych przepisów Komisja Techniczna stosuje odpowiednio zapisy Regulaminu EVF.
3. Do zadań Komisji Technicznej należy:
a. weryfikacja zgłoszeń do zawodów,
b. dopuszczanie zawodników i drużyn do zawodów, po sprawdzeniu ważnych badań lub oświadczeń o stanie zdrowia zawodnika lub zawodniczki umożliwiającym start w zawodach szermierczych,
c. nadzór nad pracą sędziów,
d. przeprowadzenie zawodów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e. nadzorowanie pracy sekretariatu zawodów,
f. weryfikacja i ogłaszanie wyników zawodów,
g. rozpatrywanie kwestii spornych i zapytań.

SĘDZIOWIE
1. Sędziowie zawodów wyznaczani są przez organizatora zawodów. Ryczałty sędziowskie powołanych sędziów pokrywa organizator.
2. Do obowiązków sędziego prowadzącego walkę należy sprawdzenie poprawności działania indywidualnego sprzętu szermierczego zawodnika/zawodniczki oraz jego zgodności z aktualnymi wymogami bezpieczeństwa i innymi przepisami regulującymi walkę szermierczą w kategorii weteran.

ZAWODNICY
1. Zawodnik może zostać dopuszczony do zawodów drużynowych pod warunkiem:
a. okazania ważnych badań lekarskich, z brakiem przeciwwskazań do startu w zawodach lub oświadczenia o którym mowa pkt. 6.2 pkt. b,
b. posiadania sprzętu zgodnego z wymogami bezpieczeństwa i przepisami SPWS,
c. przynależności do odpowiedniej kategorii wiekowej,
d. zgłoszenia do zawodów dokonanego zgodnie z przepisami niniejszego
Regulaminu,
e. wniesienia opłaty zgłoszeniowej w kwocie ustalonej przez organizatora,
f. złożenia oświadczenia o starcie na własne ryzyko i braku roszczeń w przypadku zdarzeń niezawinionych przez organizatora – na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

PRZEBIEG ZAWODÓW DRUŻYNOWYCH
1. W Drużynowych Mistrzostwach Stowarzyszenia Polski Weteranów (DMPW) mecze rozgrywane są do 45 trafień. Walka pomiędzy zawodnikami z różnych kategorii wiekowych rozpoczyna się wynikiem 0 : -X, gdzie X to liczba odpowiadająca różnicy między liczbą oznaczającą kategorię starszą, a liczbą oznaczającą kategorię młodszą. Gdy wynik walki zakończy się wynikiem ujemnym, do protokołu wpisuje się w miejsce liczby ujemnej zero.
2. Udział biorą drużyny, które składają się z 3 osób walczących na planszy oraz 2 rezerwowych. Dopuszcza się udział drużyny składającej się wyłącznie z 3 zawodników (bez zawodników rezerwowych).
3. Obowiązuje limit wiekowy zawodnika – osiągnięty w roku zawodów wiek 30 lat.
4. Prawo startu w zawodach otrzymuje drużyna po wniesieniu opłaty startowej ustalonej przez Organizatora. Wysokość opłaty startowej musi być podana w komunikacie zawodów.
5. O nazwie drużyny decyduje jej kapitan, który dokonuje formalnego zgłoszenia drużyny zgodnie z listą klubów zrzeszonych w PZS.
6. W składzie drużyny mogą występować gościnnie zawodnicy zrzeszeni w innych klubach.
7. W DMPW udział biorą wyłącznie zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie. Dopuszcza się start zawodnika urodzonego w innym kraju, który spełnia wymagania stawiane przez European Veterans Fencing, zawarte w punkcie 1.1.1 „Eligibility” regulaminu EVF „HANDBOOK OF REGULATIONS”.
8. System rozgrywania zawodów uzależniony jest od liczby drużyn zgłoszonych do zawodów. Do 4 drużyn włącznie w jednej płci zawody rozgrywane są systemem “każdy z każdym”. Powyżej 4 drużyn rozgrywane są eliminacje grupowe, a następnie systemem pucharowym odbywają się walki o każde miejsce w turnieju.
9. O kolejności do rozstawienia drużyn w grupach decyduje suma punktów zgromadzonych SUPERFIVE przez 3 najwyżej sklasyfikowanych zawodników drużyny.
10. Grupy oraz rozstawienie do pucharów ustalane jest z uwzględnieniem liczby drużyn, ich miejsca do rozstawienia oraz według klucza: pierwsza-ostatnia, druga-przedostatnia itd.
11. DMPW rozgrywane są osobno w kategorii kobiet i mężczyzn, poza eliminacją grupową, w której wszystkie drużyny walczą wspólnie, z wyjątkiem sytuacji, w której do rywalizacji przystąpi więcej niż 5 drużyn kobiecych i 5 drużyn męskich.
12. W przypadku uczestnictwa w zawodach 3 drużyn danej płci, po eliminacji grupowej (wspólnej) rozgrywa się walki drużyn kobiet i mężczyzn osobno, każda drużyna z każdą, a od 4 włącznie drużyn w danej płci zawody po eliminacji grupowej rozgrywa się systemem pucharowym.
13. Drużyna, która zdobędzie pierwsze miejsce otrzymuje tytuł Drużynowego Mistrza Stowarzyszenia Polskich Weteranów Szermierki.
14. W przypadku, gdy do zawodów w danej kategorii zostanie zgłoszona jedna drużyna, zawody w tej kategorii nie odbywają się.
15. Dopuszcza się do udziału w turnieju dowolnej liczby drużyn klubowych.
16. Dopuszcza się udział drużyny mieszanej składającej się z kobiet oraz mężczyzn i start takiej drużyny w kategorii mężczyzn.
17. W miarę możliwości finansowych organizator zapewnia okolicznościowe dyplomy dla wszystkich uczestników zawodów oraz pamiątkowe medale dla członków pierwszych trzech drużyn w turnieju.
18. Zgłoszenie drużyny do udziału w zawodach obliguje ją do spełnienia wszelkich wymogów regulaminowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Interpretacja przepisów podanych w niniejszym Regulaminie przysługuje wyłącznie Zarządowi SPWS.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2024 roku.

 

Załącznik nr 1

Do zapoznania się w regulaminie Polskiego Związku szermierczego

Załącznik nr 2

Wzór oświadczenia o starcie na własne ryzyko i braku roszczeń w przypadku zdarzeń niezawinionych przez organizatora.

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………
Klub …………………………………………………………………………………………..
Data …………………………………………………………………………………………..
Numer telefonu ………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana(y), w związku z chęcią udziału w ………………………, oświadczam, że:
1. mam pełną świadomość występującego aktualnie ryzyka związanego z rozgrywanymi zawodami szermierczymi i wynikającym konsekwencjom w przypadku wszelkich odniesionych obrażeń, dysfunkcji i kontuzji, których mogę się nabyć w trakcie startu w organizowanych zawodach;
2. zobowiązuję się do zapewnienia wszelkich dostępnych środków bezpieczeństwa oraz przedstawię aktualne badania lekarskie od lekarza sportowego lub stosownego pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia umożliwiającym start w zawodach;
3. start w zorganizowanych zawodach jest moją świadoma decyzją i odbywa się tylko i wyłącznie na moją odpowiedzialność;
4. w zawodach startuję dobrowolnie i w pojawienia się nieoczekiwanych zdarzeń losowych, mających negatywne skutki na moje zdrowie i życie, nie będę wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Polskiego Związku Szermierczego.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Związek Szermierczy z siedzibą w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące celu przetwarzania danych osobowych, przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności. Aktualna Polityka Prywatności jest dostępna na stronie www.pzszerm.pl

 

………………………………………………..
Data i czytelny podpis