I Puchar Grand Prix Polski Leszno
2022-02-19 11:00
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lesznie Plac Jana Amosa Komeńskiego 1, 64-100 Leszno (wejście od Jana Pawła II)
Leszno
IV Grand Prix Polski Weteranów Szermierki w Toruniu
2021-11-27 11:00
Hala Szermiercza „TAF” 87-100 Toruń ul Majdany 1a
Toruń
Zobacz pozostałe

Regulaminy SPWS

Nowy regulamin SPWS – 2023

Regulamin nagród i wyróżnień  25.03.2023

Regulamin dyscyplinarny SPWS   25.03.2023

Regulamin wyłaniania kady naodowej na zawody międzynarodowe 2022

Nowy regulamin SPWS 2024

STOWARZYSZENIE POLSKICH WETERANÓW SZERMIERKI 

REGULAMIN

STOWARZYSZENIA POLSKICH WETERANÓW SZERMIERKI ROZGRYWANIA ZAWODÓW W KATEGORII WETERAN WAŻNY OD SEZONU 2023/2024.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. OGÓLNE
  • Przepisy zawarte w niniejszym regulaminie obowiązują na zawodach Grand Prix Polski Weteranów Szermierki zwanych dalej GPPWS oraz Mistrzostwach Stowarzyszenia Polskich Weteranów Szermierki zwanych dalej MPSPWS od sezonu 2023/2024.

2.    KATEGORIE WIEKOWE

 • Obowiązują następujące kategorie wiekowe:
 1. kategoria „0” –  zawodnicy w wieku 30-39 lat,
 2. kategoria „1” –  zawodnicy w wieku 40-49 lat,
 3. kategoria „2” –  zawodnicy w wieku 50-59 lat,
 4. kategoria „3” –  zawodnicy w wieku 60-69 lat,
 5. kategoria „4” –  zawodnicy w wieku 70 i więcej lat,
  • O przynależności do konkretnej kategorii wiekowej decyduje wiek zawodnika osiągnięty na koniec roku w którym kończy się sezon.
  • Obowiązek zgłoszenia i sprawdzenia w dokumentacji zawodów kategorii wiekowej zawodnika leży po stronie zgłaszającego się w komisji technicznej przed rozpoczęciem zawodów, to znaczy przed sporządzeniem przez organizatora listy zgłoszonych zawodników. Zgłoszenie się w kategorii niezgodnej z przyjętym podziałem wiekowym skutkuje wykluczeniem zawodnik z organizowanych zawodów.

3.    KALENDARZ

 • Propozycje organizacji zawodów GPPWS i MPSPWS należy zgłaszać do SPWS. Zgłoszenie winno zawierać:
 1. rodzaj organizowanych zawodów
 2. nazwę organizatora i jego adres,
 3. nazwisko osoby (osób) odpowiedzialnej za organizację,
 4. określenie warunków technicznych w jakich będą przeprowadzone zawody,
  • Zarząd SPWS wyznacza czas i miejsce zawodów przez ogłoszenie kalendarza imprez na dany rok. Ogłoszony kalendarz winien także zawierać terminy wszystkich zawodów organizowanych przez EVF (punktowane Puchary Europy Weteranów) oraz FIE (Mistrzostwa Świata Weteranów).
  • W przypadku rezygnacji z przeprowadzenia zawodów organizator winien powiadomić Zarząd SPWS najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem ich przeprowadzenia.
  • W przypadku niemożności przeprowadzenia zawodów należy przesłać odpowiednie zgłoszenie do zarządu SPWS nie później niż 30 dni przed ogłoszonym w kalendarzu terminem zawodów.

4.    ORGANIZACJA ZAWODÓW

 • Organizator zawodów ma obowiązek, najpóźniej na 30 dni przed terminem zawodów, ogłosić komunikat organizacyjny zawierający:
 1. nazwę i adres miejsca zawodów,
 2. godzinę rozpoczęcia zawodów
 3. adres mailowy lub numer faxu/telefonu organizatora,
 4. sposób i termin przesyłania zgłoszeń do zawodów
 5. wysokość i sposób uiszczenia opłaty startowej ustalonej przez
  • Organizator powinien zapewnić:
 1. a) salę umożliwiającą przeprowadzenie zawodów, wyposażoną w 8 plansz szermierczych wyposażonych w osprzęt spełniający wymagania FIE w zakresie prowadzenia zawodów.
 2. b) sędziów w ilości umożliwiającej sprawne przeprowadzenie zawodów,
 3. c) zachowanie bezpiecznych odległości między planszami
 4. d) środki techniczne zapewniające obsługę zawodów oraz właściwe warunki do pracy Komisji Technicznej i sędziów,
 5. e) obsługę medyczną,
 6. f) szatnie dla zawodników,
 1. g) prezentacja uczestników (zawodników, sędziów, zaproszonych gości) podczas otwarcia
 2. h) uroczyste otwarcie zawodów MPSPWS (hymn, flaga państwowa, stosowna oprawa),
 3. i) przeprowadzenie kolejno walk finałowych w każdej kategorii na wyodrębnionej planszy centralnej po zakończeniu rywalizacji w danej broni,
 4. j) w miarę możliwości bufet z napojami
 • Zaleca się zastosowanie przez organizatora systemu wideorejestracji

5.    ZGŁOSZENIA

 • Do zawodów należy zgłaszać się w sposób i w terminie określonym w komunikacie zawodów, jednak najpóźniej na 72 godziny przed podanym terminem.
 • W drodze wyjątku dopuszcza się możliwość zgłoszenia 30 minut przed zawodami, po uiszczeniu opłaty startowej, której kwotę powiększa się o 50% od wysokości podanej w komunikacie.
 • Prawo uczestnictwa w zawodach mają zawodnicy którzy ukończyli 30 rok życia w dniu zawodów, zrzeszeni w klubach sportowych, członkowie stowarzyszeń szermierczych posiadających licencję PZSz, a także członkowie amatorskich klubów sportowych i osoby krajowe bądź zagraniczne zaproszone przez SPWS lub organizatora zawodów:
 1. posiadający ważne badania lekarskie lub oświadczenie startującego o stanie zdrowia umożliwiającym start w zawodach,
 2. posiadający sprzęt zgodny z regulaminem,
 3. po dokonaniu opłaty startowej oraz ustalonej przez organizatora składki
  • W MSPWS udział biorą wyłącznie zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie. Dopuszcza się start zawodnika urodzonego w innym kraju który chce reprezentować Polskę i w związku z tym spełnia wymagania stawiane przez European Veterans Fencing, zawarte w punkcie 1.1.1 „Eligibility” regulaminu EVF „HANDBOOK OF REGULATIONS”,
  • W przypadku rezygnacji ze startu z przyczyn losowych organizator zwraca zgłoszonemu bezwarunkowo wpłaconą opłatę startową.

6.    KOMISJA TECHNICZNA

 • Zawody przeprowadza powołana przez Organizatora Komisja Techniczna, która czuwa nad sprawnym i właściwym przeprowadzeniem zawodów. Realizując swe zadania Komisja Techniczna jest zobowiązana do przestrzegania Regulaminu zawodów.
 • W przypadku braku odpowiednich przepisów w niniejszym Regulaminie, Komisja Techniczna stosuje zapisy regulaminu EVF.
 • Do zadań Komisji Technicznej należy:
  • weryfikacja zgłoszeń do zawodów,
  • nadzór nad pracą sędziów,
  • przeprowadzenie zawodów zgodnie z Regulaminem SPWS,
  • weryfikacja i ogłaszanie wyników zawodów,
  • rozpatrywanie kwestii spornych i zapytań.

7.    SĘDZIOWIE

 • Do obowiązków sędziego prowadzącego walkę należy sprawdzenie indywidualnego sprzętu szermierczego zawodnika i zgodności tegoż z regulaminem.

8.    ZAWODNICY

 • Zawodnik może zostać dopuszczony do zawodów indywidualnych bądź drużynowych pod warunkiem:
 1. posiadania ważnych badań lekarskich lub oświadczenia startującego o stanie zdrowia umożliwiającym start w zawodach,
 1. posiadania sprzętu zgodnego z regulaminem,
 2. przynależności do odpowiedniej kategorii wiekowej – prawo udziału mają osoby powyżej 30 roku życia,
 3. potwierdzenia obecności w Komisji Technicznej zawodów nie później niż 30 minut przed ogłoszonym terminem rozpoczęcia zawodów,
 4. wniesienia opłaty startowej w kwocie ustalonej przez organizatora,
 5. złożenie oświadczenia o starcie na własne ryzyko i braku roszczeń w przypadku zdarzeń niezawinionych przez organizatora.
  • Komisja Techniczna zawodów – w przypadku zgłoszenia się małej ilości zawodników – może zdecydować o łączeniu kategorii, a także rozegraniu turnieju OPEN.
  • Decyzje o łączeniu kategorii Komisja Techniczna podejmuje przed rozpoczęciem zawodów po ustaleniu liczby obecnych zawodników.

9.    PRZEBIEG ZAWODÓW INDYWIDUALNYCH

 • W turniejach GPPWS, oraz MSPWS walki w eliminacjach grupowych odbywają się do 5 trafień w czasie trwania walki 3 minuty. Eliminacje grupowe rozgrywane będą wg następujących zasad:
 1. dwie eliminacje grupowe w grupach siedmio-sześcio osobowych, rozgrywane bez podziału na kategorie oraz płeć zawodników,
 2. do pierwszej eliminacji grupowej rozstawia się zawodników wg aktualnej listy klasyfikacyjnej SUPER FIVE,
 3. do drugiej eliminacji grupowej rozstawienie następuje na podstawie wyników uzyskanych w pierwszej eliminacji grupowej.
  • Komisja Techniczna zawodów jest obowiązana ogłosić wyniki każdej eliminacji bezpośrednio po jej zakończeniu w celu weryfikacji wyników i wniesienia ewentualnych
  • Na podstawie wyników eliminacji grupowych Komisja Techniczna zawodów ustala drabinki pucharowe eliminacji bezpośredniej z podziałem na poszczególne kategorie wiekowe na podstawie łącznych wyników po dwóch eliminacjach grupowych
  • W przypadku zgłoszenia mniej niż 4 zawodników w danej kategorii wiekowej – Komisja Techniczna dołącza ich w eliminacjach bezpośrednich do kategorii młodszej; wyjątkiem jest kategoria „0”, którą dołącza się do kategorii wyższej. Dopuszcza się odstępstwo od zasady łączenia kategorii na podstawie zgodnego wniosku wszystkich

zawodników startujących w kategorii, w której zgłosiło się mniej niż 4 zawodników. W takiej sytuacji rozgrywany jest eliminacja bezpośrednia wg zasad opisanych w pkt 9.3.

 • W przypadku zgłoszenia się do zawodów jednej osoby w danej płci, Komisja Techniczna dołącza ją w pierwszej kolejności do turnieju innej płci w odpowiedniej dla niej kategorii wiekowej, a w drugiej kolejności do kategorii młodszej, lub starszej.
 • Walki w eliminacji bezpośredniej toczy się do 10 trafień w czasie dwóch rund po 3 minuty każda z 1-minutową przerwą. W przypadku uzyskania remisu w ustalonym czasie obowiązuje dogrywka 1-minutowa, po uprzednim ustaleniu priorytetu.
 • W eliminacji bezpośredniej walczy się o każde miejsce, także o miejsce 3

z zastrzeżeniem przyznania brązowych medali za miejsca 3 i 4. Walka o 3 miejsce skutkuje jedynie przyznaniem odpowiedniej ilości punktów w klasyfikacjach.

 • Osoby dołączone do innej kategorii wiekowej na koniec zawodów są klasyfikowane

i nagradzane w swojej kategorii wiekowej. Do listy klasyfikacyjnej zawodnikowi zalicza się punkty zdobyte w własnej kategorii z uwzględnieniem walk pucharowych z połączonej kategorii. Zwycięzca rywalizacji w danej kategorii w  MSPWS uzyskuje tytuł Mistrza Stowarzyszenia Polskiech Weteranów Szermierki.

 

10.  PRZEBIEG DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW STOWARZYSZENIA POLSKICH WETERANÓW SZERMIERKI

 • W Drużynowych Mistrzostwach Stowarzyszenia Polskich Weteranów zwanych dalej DMSPWS mecze rozgrywane są do 45 trafień.
 • Udział biorą drużyny, które składają się z 3 osób, walczących na planszy (plus 2 rezerwowych. Dopuszcza się udział drużyny składającej się wyłącznie z 3 zawodników (bez zawodników rezerwowych).
 • Podobnie jak w zawodach indywidualnych obowiązuje limit wiekowy zawodnika – osiągnięty w roku zawodów wiek 30 lat.
 • Prawo startu w zawodach otrzymuje drużyna po wniesieniu opłaty startowej ustalonej przez Organizatora. Wysokość opłaty startowej musi być podana w komunikacie zawodów.
 • O nazwie drużyny decyduje jej kapitan, który dokonuje jej formalnego zgłoszenia zgodnie z listą klubów zrzeszonych w PZS, nazwa drużyny winna być zgodna z wykazem klubów zrzeszonych w PZS. W składzie drużyny mogą występować gościnnie zawodnicy zrzeszeni w innych klubach.

 W DMSPWS udział biorą wyłącznie zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie. Dopuszcza się start zawodnika urodzonego w innym kraju, który chce reprezentować Polskę i w związku z tym spełnia wymagania stawiane przez European Veterans Fencing, zawarte w punkcie 1.1.1  „Eligibility” regulaminu EVF „HANDBOOK OF REGULATIONS”,

 • System rozgrywania zawodów uzależniony jest od ilości drużyn zgłoszonych do zawodów. Do 5 drużyn w jednej płci zawody rozgrywane są systemem “każdy z każdym”. Powyżej 5 drużyn rozgrywane są eliminacje grupowe, a następnie systemem pucharowym odbywają się walki o każde miejsce w turnieju.
 • O kolejności do rozstawienia drużyn w grupach decydować będzie suma punktów zgromadzonych w klasyfikacji SUPER FIVE przez 3 najwyżej sklasyfikowanych zawodników drużyny.
 • Grupy oraz rozstawienie do pucharów kompletowane będzie z uwzględnieniem ilości drużyn, ich miejsca do rozstawienia oraz wg klucza: pierwsza-ostatnia, druga-przedostatnia itd
 • DMSPWS rozegrane zostaną osobno w kategorii kobiet i mężczyzn poza eliminacją grupową, gdzie wszystkie drużyny walczą wspólnie z wyjątkiem sytuacji, w której do rywalizacji przystąpi więcej niż 5 drużyn kobiecych i 5 drużyn męskich.

W przypadku uczestnictwa w zawodach 3 drużyn danej płci po eliminacji grupowej ( wspólnej) rozgrywa się walki drużyn kobiet i mężczyzn osobno, każdy z każdym, a od 4 włącznie drużyn w danej płci zawody po eliminacji grupowej rozgrywa się systemem pucharowym.

 • Drużyna, która zdobędzie pierwsze miejsce otrzymuje tytuł Drużynowego Mistrza Stowarzyszenia Polskich  Weteranów Szermierki, nawet jeśli do rywalizacji przystąpi jedna drużyna.
 • Drużyny za miejsca 1-3 otrzymują pamiątkowe medale i puchary.
 • W miarę możliwości finansowych organizator zapewnia okolicznościowe dyplomy oraz nagrody dla wszystkich uczestników zawodów.
 • Dopuszcza się do udziału w turnieju więcej niż 2 drużyny
 • Dopuszcza się udział drużyny mieszanej składającej się z kobiet oraz mężczyzn i start takiej drużyny w kategorii mężczyzn.
 • Zgłoszenie drużyny do udziału w zawodach obliguje do spełnienia wszelkich wymogów regulaminowych.

11.  LISTY KLASYFIKACYJNE

 • W ramach rozgrywek organizowanych przez SWPS prowadzone są 3 rodzaje rankingów:
 1. Klasyfikacja Super Five,
 2. Klasyfikacja Grand Prix Polski,
 3. Klasyfikacja do wyłonienia

12.  KLASYFIKACJA SUPER FIVE

 • Dotyczy pojedynków stoczonych podczas walk eliminacji grupowych (do 5 trafień) na zawodach GPPWS oraz
 • W przypadku takiej samej ilości zwycięstw o rozstawieniu decyduje bezpośredni indeks trafień bez względu na kategorię wiekową walczących zawodników.
 • Klasyfikacja ta, prowadzona w trybie ciągłym wg zasad opisanych w punkcie 13 i służy do rozstawienia zawodników w pierwszej eliminacji rozgrywanych zawodów.

13.  KLASYFIKACJA GRAND PRIX POLSKI

 • Klasyfikacja Grand Prix Polski ma charakter ciągły, więc punkty zdobyte w poprzednim sezonie w określonym turnieju zamienia się na punkty zdobyte w analogicznym turnieju w sezonie trwającym. Absencja zawodnika na turnieju skutkuje wykreśleniem z listy punktów zdobytych w poprzednim sezonie.
 • Sezon rozpoczyna się we wrześniu każdego roku z pierwszym punktowanym turniejem GPPWS a kończy przed okresem wakacyjnym ostatnim GPPWS lub MSPWS.

W okresie przejściowym związanym ze zmianą czasu trwania sezonu z roku kalendarzowego (1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku), na sezon rozpoczynający się od września 2023 I GPPWS i kończący się ostatnim GPPWS lub MSPWS przed wakacjami w 2024 roku ustala się następujące zasady:

 1. sezon który rozpoczął się wg starych zasad 1 stycznia 2023 roku zakończy się przed wakacjami w 2024 roku,
 2. od IV GPPWS we wrześniu 2023 zawodnicy urodzeni w latach 1994, 1984, 1974, 1964 , 1954 zgodnie z punktem 2.2 niniejszego regulaminu oraz zgodnie z regulaminami EVF walczą w starszych kategoriach,
 3. przy zmianie kategorii zawodników z roczników wymienionych w punkcie 2.b punkty zdobyte do daty IV GPPWS w młodszej kategorii przechodzą wraz z zawodnikiem do starszej kategorii wiekowej,
 4. w okresie przejściowym przedłużonego sezonu do klasyfikacji końcowej każdemu zawodnikowi zaliczone będzie 6 najlepiej punktowanych turniejów GPPWS z 8 które odbyły się od I GPPWS w 2023 w Pabianicach do ostatnich GPPWS lub MSPWS w 2024 roku ( które odbędą się przed okresem wakacyjnym 2024 roku).
  • Na zakończenie sezonu, w każdej kategorii wiekowej zalicza się punkty zdobyte:
 5. w czterech z pięciu najlepiej punktowanych turniejów GPPW (za wyjątkiem sezonu przejściowego 2023/2024, gdzie zalicza się 6 z 8 MSPWS).
 6. punkty zdobyte w MSPWS,
  • Zasady obliczania klasyfikacji GPPWS oraz MSPWS określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
  • Podczas I GPPWS Stowarzyszenie Polskich Weteranów Szermierki najlepszych trzech polskich zawodników w klasyfikacji GPPWS w poszczególnych kategoriach honoruje pamiątkowymi pucharami.

14.  KLASYFIKACJA DO WYŁONIENIA REPREZENTACJI

 • Klasyfikacja do wyłonienia reprezentacji ma charakter ciągły, więc punkty zdobyte w poprzednim sezonie w określonym turnieju zamienia się na punkty zdobyte w analogicznym turnieju w sezonie trwającym wg zasad opisanych w punkcie 13. Absencja zawodnika na turnieju skutkuje wykreśleniem z listy punktów zdobytych w poprzednim
 • W dacie ustalonej uchwałą przez zarząd do rekomendacji reprezentacji w każdej kategorii wiekowej zalicza się punkty zdobyte:
 1. w czterech najlepiej punktowanych z ostatnich pięciu turniejów GPPWS ( w przedłużonym sezonie przejściowym 6 z 8 zgodnie z zapisami punktu 13.2)
 2. punkty zdobyte w MSPWS,
 3. punkty zdobyte w trzech najlepiej punktowanych z ostatnich rozegranych w sezonie turniejów Pucharu Europy Weteranów,
 4. punkty zdobyte w Indywidualnych Mistrzostwach Europy Weteranów.
  • Zasady obliczania Klasyfikacji Rankingowej w odniesieniu do punktacji GPPWS oraz MSPWS określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, a w odniesieniu do Pucharu Europy Weteranów oraz Mistrzostw Europy Weteranów określają zasady obowiązujące w regulaminach EVF.
  • Klasyfikacja służy tylko do rekomendacji Polskiemu Związkowi Szermierczemu Reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe rangi mistrzowskiej.

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

ZASADY OBLICZANIA KLASYFIKACJI GRAND PRIX POLSKI WETERANÓW

Podstawą do wyznaczenia rankingu GPPW są wyniki uzyskane w ramach  oraz cztery najlepsze wyniki uzyskane w ramach pięciu zawodów GPPWS w danym sezonie. Jeśli zawodnik nie wziął udziału w zawodach GPPWS, zawody te automatycznie są traktowane jako najgorszy uzyskany wynik i nie są uwzględniane w klasyfikacji końcowej.

PUNKTY UZYSKANE ZA START W RAMACH  GPPWS.

Punkty rankingowe uzyskane w ramach zawodów GPPWS są sumą trzech składników:

 1. Punktacji obliczonej na podstawie miejsca zajętego w swojej
 2. Gratyfikacji za osiągnięcie kolejnych rund
 3. Gratyfikacji za osiągnięte miejsce na

Wartość każdego z tych składników zależy od liczby startujących w zawodach zawodników.

Wyznaczanie punktów za miejsce zajęte w zawodach:

Zgodnie z algorytmem EVF, punkty oblicza się następująco:

y=MP + (1-MP) log log (x)/log(N)

gdzie:

y – liczba punktów do rankingu;

MP – Maximum Point – ustalona przez EVF liczba 50; co oznacza, że pierwszy zawodnik otrzyma zawsze 50 punktów a ostatni 1; niezależnie od liczby startujących zawodników;

x – miejsce zajęte przez zawodnika w rozgrywkach; N – liczba startujących zawodników.

 

Wyznaczanie punktów za osiągnięcie kolejnych rund pucharowych:

Za każdą osiągniętą rundę pucharową przyznawane jest 10 dodatkowych punktów

Wyznaczanie punktów za osiągnięte miejsce na podium.

Za zajęcie miejsca na podium dodatkowe punkty przyznawane są wg wzoru:

y=n* 3VN

Gdzie:

y – liczba punktów do rankingu; n – zajęte miejsce;

N – liczba startujących zawodników.

 

PUNKTY UZYSKANE ZA START W RAMACH MSPWS

Dla zawodów ranking MSPWS, algorytm jest taki sam jak dla zawodów rangi GPPWS, ale otrzymana liczba punktów jest mnożona przez współczynnik 1,2.

ZASADY OBLICZANIA KLASYFIKACJI SUPER FIVE

Do wyznaczenia klasyfikacji SUPER FIVE bierze się pod uwagę następujące wyniki uzyskane przez zawodnika w turnieju, dla każdej fazy grupowej:

 1. Współczynnik zwycięstw do rozegranych walk w grupie (V/M);
 2. Liczba zadanych trafień w trakcie walk grupowych (TS);
 3. Różnica między zadanymi o otrzymanymi trafieniami w trakcie walk grupowych (Ind);

Klasyfikacji SUPER FIVE ustalana jest na podstawie punktów będących sumą wyników uzyskanych przez zawodnika we wszystkich zawodach, w których wziął udział w roku kalendarzowym. Np. dla zawodnika, który wziął udział we wszystkich turniejach GPPWS oraz MSPWS, punkty V/M są sumą punktów uzyskanych podczas 12 faz grupowych. Punkty TS oraz Ind liczone są analogicznie.

Klasyfikację SUPER FIVE wygrywa zawodnik o najwyższej liczbie punktów V/M. Jeśli kilku zawodników otrzyma taką samą liczbę punktów V/M, o kolejności decyduje najwyższa suma zadanych trafień TS, a następnie najwyższa punktacja Ind.