I Puchar Grand Prix Polski Leszno
2022-02-19 11:00
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lesznie Plac Jana Amosa Komeńskiego 1, 64-100 Leszno (wejście od Jana Pawła II)
Leszno
IV Grand Prix Polski Weteranów Szermierki w Toruniu
2021-11-27 11:00
Hala Szermiercza „TAF” 87-100 Toruń ul Majdany 1a
Toruń
Zobacz pozostałe

Komentarz SPWS do Oświadczenia Zarządu Polskiego Związku Szermierczego w sprawie powołania reprezentacji weteranów na Mistrzostwa Europy 2024

Zarząd SPWS wyraża zdziwienie ilością nieprawdziwych informacji i nieuzasadnionych ocen środowiska weterańskiego zawartego w Oświadczeniu Zarządu PZSZ. Zwraca się też do wszystkich członków zarządu PZSZ z pytaniem, czy rzeczywiście podzielają sformułowania w nim zawarte i czy zatwierdzali jego treść. Odnosimy bowiem wrażenie, że Zarząd informowany jest o działaniach ścisłego kierownictwa PZS wyłącznie wyrywkowo i tendencyjnie. Pomimo absurdalności zawartych w Oświadczeniu zarzutów, postanowiliśmy na nie odpowiedzieć, aby wypunktować wreszcie szkodliwe argumenty.

 

W oświadczeniu czytamy: „Przede wszystkim nieprawdziwe jest stwierdzenie, że PZS „w sposób nieuprawniony”, i to „po raz kolejny” „zaingerował” w skład reprezentacji narodowej weteranów. Zgodnie
z przepisami związki sportowe są jedynymi podmiotami, które ustalają skład reprezentacji w danej dyscyplinie sportu. Polski Związek Sportowy zrealizował zatem uprawnienie ustawowe, które mu przysługiwało. Jednocześnie nie można mówić i zaingerowaniu” w skład reprezentacji, bowiem żadna organizacja zrzeszająca weteranów, także SPWS, nie ustala składu reprezentacji, a jedynie może proponować kandydatów do reprezentacji, natomiast skład ten określa Zarząd PZS. Jak się wydaje, ten ważny aspekt formalny nie został dostrzeżony przez władze SPWS, może dlatego nadają sobie uprawnienie, które im nie przysługuje”.

Komentarz SPWS: Wyjaśniamy, że za ingerencję uważa się każdą zmianę. Za nieuprawnioną ingerencję należy uznać taką ingerencję, która nie ma oparcia w prawie. Zarówno ingerencja w skład dokonana w 2022 roku nie miała oparcia w prawie, jak i obecna. Ta pierwsza, ponieważ nie istniał żaden regulamin powoływania kadry. Ta druga, ponieważ istniejący już regulamin został złamany poprzez uwzględnienie propozycji podmiotu nieuprawnionego, jakim jest klub Akademii Sztuki Wojennej, który to podmiot nie jest stowarzyszeniem weteranów.

SPWS do 2022 roku samodzielnie  ustalało składy reprezentacji. Stowarzyszenie SPWS jako organizacja była traktowana przez EVF jako reprezentant polskich weteranów szermierki. PZSZ nie było zainteresowane reprezentowaniem tej kategorii sportowców mimo oficjalnego uznania kategorii weteran przez FIE i EVF. Naruszało tym samym swój ustawowy obowiązek oraz swój własny statut. Działo się tak, mimo, że były prezes oraz działacze PZS byli częstymi gośćmi początkowo Pucharów Polski Weteranów, potem przemianowanych na Grand Prix Polski Weteranów oraz Mistrzostw Polski Weteranów, fotografowali się
z weteranami na turniejach, wręczali medale. Nie przeszkadzało im wtedy stosowanie zastrzeżonej dla związku nazwy Puchar Polski, czy Mistrzostwa Polski i nie dążyli w tamtym czasie do usankcjonowania
w strukturach związku kategorii weteran, w myśl zasady „wy róbcie swoje, a my nie będziemy przeszkadzać”. Tak więc grubym przekłamaniem jest stwierdzenie, że władze SPWS nie dostrzegają aspektu formalnego jakim jest ustawowe uprawnienie do zatwierdzania reprezentacji przez PZSZ. To PZS tego faktu nie dostrzegał. W 2020 roku gdy zarządem SPWS kierował poprzedni prezes nastąpiło zatwierdzenie
i zgłoszenie składów weteranów na DMEW bez ingerencji PZS. Wybrany w 2022 roku nowy zarząd SPWS dostrzegł ten problem i od Drużynowych Mistrzostw Polski Weteranów w 2022 roku jedynie rekomendował PZSZ składy reprezentacji. SPWS jako jedyny podmiot reprezentujący środowisko weterańskie, oczekiwało uczciwej i klarownej decyzji opartej na racjonalnych i obiektywnych przesłankach, czyli jedynej oficjalnej ogólnodostępnej i publikowanej, polskiej klasyfikacji weteranów opartej o cykl turniejów Grand Prix Polski oraz Mistrzostwa  Polski. Niestety zarząd PZS podjął decyzję o wysłaniu nierekomendowanej przez SPWS drużyny floretowej której zawodnicy w większości nie byli klasyfikowani. Zostali zatwierdzeni za „zasługi” (brązowy medal na poprzednich mistrzostwach) oraz znane w środowisku szermierczym nazwiska. W tan sposób wykluczono bez żadnej wcześniejszej zapowiedzi w okresie przygotowań, zawodników którzy przez ostatnie 2 lata przygotowywali się do mistrzostw, nie dając im szansy na weryfikację swojej aktualnej formy i umiejętności.

 

W oświadczeniu czytamy: Polski Związek Szermierczy docenia znaczenie ruchu weterańskiego dla szermierki i od kilku lata stara się aktywnie go wspierać. Dowodem tego jest prowadzenie od z górą roku konsultacji i prac wspólnie z przedstawicielami władz SPWS nad stworzeniem Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego w Kategorii Weteran, który pozwoliłby na włączenie, zresztą na wniosek samych weteranów (w tym w szczególności SPWS), kategorii wiekowej weteranów do PZS, co w naszym przekonaniu wzmocniłoby organizacyjnie ruch weteranów, a dodatkowo pozwoliłoby na prowadzenie listy klasyfikacyjnej w tej kategorii wiekowej, pozwalającej na ustalanie składu reprezentacji na podstawie uzyskanych punktów w rywalizacji sportowej. Opracowany wspólnie przez SPWS i PZS oraz przy konsultacji z pozostałą częścią środowiska weteranów projekt Regulaminu został przesłany kilka tygodni temu do pana Prezesa Andrzeja Furmaniaka i pana Sekretarza Krzysztofa Ćwioro. Dopóki Regulamin ten nie zostanie przyjęty, istniejący wewnątrz środowiska weteranów szermierki konflikt będzie utrudniał wyłanianie reprezentacji weteranów na międzynarodowe zawody mistrzowskie oraz prowadził do niezadowolenia i konfliktów niezawinionych przez PZS. Związek stoi bowiem na stanowisku, że w przypadku decydowania
o tak ważnym problemie, jak powoływanie reprezentacji narodowej, ma obowiązek reprezentowania interesów całego środowiska weteranów, a nie tylko jednej, wprawdzie ważnej, jego części. Dodatkowo, dowodem na przywiązywanie przez PZS dużej wagi do ruchu weterańskiego w szermierce jest powołanie
w tej kadencji Komisji ds. Amatorów i Weteranów, po raz pierwszy w historii PZS, której zadaniem jest integrowanie środowiska weteranów oraz opiniowanie ważnych dla tego środowiska spraw.

Komentarz SPWS: Prace nad Regulaminem nie toczą się z inicjatywy PZSZ, ale z inicjatywy SPWS, które zarzuciło PZSZ-owi w 2022 roku brak jakichkolwiek prawnych podstaw proceduralnych. Tak długi czas powstawania Regulaminu nie jest spowodowany spowolnieniami po naszej stronie, ale przeciwnie, tym, że po stronie PZSZ zaistniały dość znaczne różnice zdań co do zawartych tam treści. Ostatnio ta przeszkoda podobno została zażegnana i treść powoli zbliża się do ostatecznej formy redakcyjnej, jednak w naszej ocenie, niektóre jej punkty powinny jeszcze zostać zbadane przez Ministra Sportu, a być może także przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdyż naszym zdaniem naruszają reguły równego traktowania
i mogą być potraktowane jako dyskryminujące ze względu na wiek. Niezależnie jednak od tego sam fakt uchwalenia regulaminu niewiele jednak da, skoro PZSZ zastrzega sobie prawo… do łamania prawa. Jeśli chodzi o Komisję do Spraw Amatorów i Weteranów, to jak większość komisji PZSZ, została ona uruchomiona dwukrotnie – przy jej powołaniu i przy opiniowaniu składu. W obu przypadkach prace oraz kontakt przewodniczącym zostały tak nagle rozpoczęte, jak i przerwane, a dalsza korespondencja zaniechana. Apele członków komisji o skorygowanie procedur są pomijane, a odpowiedzi na maile się nie udziela. Jeśli tak mają pracować Komisje PZSZ, to lepiej, żeby nie powstawały, bo są fasadowym pozorowaniem działań. 

 

W oświadczeniu czytamy: Zasada reprezentowania całego środowiska weteranów szermierki, tak jak w poprzednich latach, obowiązywała również w tym roku. PZS nie widzi powodu, aby dyskryminować jakiekolwiek środowisko weterańskie w Polsce, zwłaszcza, że podmioty zrzeszające weteranów są jednocześnie członkami Polskiego Związku Szermierczego. Dlatego przed podjęciem decyzji o składzie reprezentacji weteranów na ME Polski Związek Sportowy zwrócił się do różnych organizacji weterańskich z prośbą o przedstawienie ich kandydatur do reprezentacji. Władze SPWS wiedziały o takim trybie postępowania, ponieważ jest on opisany w zasadach powoływania reprezentacji w kategorii weteran, a nadto były bezpośrednio o nim informowane przez Prezesa PZS, mogły więc zgłosić odpowiednie kandydatury. Bezpodstawnie uznały jednak siebie za jedynych reprezentantów środowiska weterańskiego, nie przyznając takiego prawa innym organizacjom weterańskim. W swoim „Oświadczeniu” czynią obecnie zarzut, że ich „konkurent” (Klub Uczelniany ASzWoj) był podmiotem nieuprawnionym do przedstawienia swoich kandydatur, twierdząc, że Klub ten nie jest stowarzyszeniem weteranów. Nie można jednak z tym zarzutem się zgodzić, biorąc pod uwagę dotychczasową (znaną SPWS) praktykę oraz przede wszystkim rozwiązania przyjęte przez Zarząd PZS w zasadach powoływania kadry narodowej weteranów. Wynika z nich, że prawo do zgłaszania kandydatur mają stowarzyszenia weteranów, które są członkami PZS KU ASSZWOJ jest
w świetle prawa podmiotem działającym w formie stowarzyszenia, które w ramach statutowej działalności prowadzi współzawodnictwo sportowe w kategorii weteran. Ponadto z oficjalnej informacji przekazanej przez KU ASZWOJ w dniu 29.03.2024 r. wynika, że Klub ten organizuje zawody weteranów zgodnie
z przyjętym regulaminem rozgrywania zawodów weteranów w kategoriach wiekowych 0,1,2,3,4, zaś jego zawodnicy biorą czynny udział w turniejach krajowych i zagranicznych. Stowarzyszenie prowadzi współzawodnictwo sportowe w kategorii weteran wyłącznie w szabli i florecie kobiet oraz mężczyzn, i w tych kategoriach przedstawiło swoje kandydatury do reprezentacji narodowej. Jest wreszcie członkiem PZS, podobnie jako SPWS, oba stowarzyszenia zatem powinny być tak samo traktowane. Należy przy tym pamiętać, że prawo do interpretacji przepisów wewnętrznych PZS, a więc także zasad powoływania kadry narodowej weteranów przysługuje wyłącznie Zarządowi PZS i to Zarząd Związku, a nie Zarząd SPWS będzie decydował o interpretacji prawa związkowego.

Komentarz SPWS: W 3 punkcie PZS kolejny raz mija się z prawdą. Klub ASzWoj zrzesza w swoich szeregach jednego uprawnionego do startów w zawodach weterańskich EVF w obowiązujących w tej strukturze kategoriach wiekowych. To były prezes SPWS. Trudno więc mówić o rywalizacji prowadzonej przez ASzWoj w kat. 1,2,3,4 zarówno mężczyzn jak i kobiet. W jakiejkolwiek broni nikt nigdzie nie spotkał się z oficjalnie organizowanymi przez ten klub zawodami weteranów. Nigdzie również nie jest dostępna prowadzona jakakolwiek klasyfikacja tego klubu w kat. weteran. Z pewnością weterani zrzeszeni w SPWS (którzy w znaczącej większości są też członkami innych klubów szermierczych licencjonowanych przez PZS) chętnie wystartowaliby w organizowanych przez ASzWoj zawodach klasyfikacyjnych. Również nie można zidentyfikować statutu tego klubu. Jedyną informacją jaka jest oficjalnie publikowana na stronie https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/akademicki-zwiazek-sportowy/ jest zapis ”Do zadań Klubu Uczelnianego AZS na uczelni należy m. in.: współpraca ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w zakresie rozwoju  sportu na uczelni, przygotowania zawodników do udziału w zawodach środowiskowych (Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza, Varsoviada) i ogólnopolskich (Akademickie Mistrzostwa Polski) oraz organizacja życia sportowego na uczelni”.  Nie ma mowy o weteranach. Nie jest też znany żaden oficjalny przyjęty w ASzWoj regulamin organizowania zawodów.
To wszystko świadczy o tym, że PZSZ nie przeanalizował stanu faktycznego, nie zweryfikował tych informacji, opierając się jedynie na pisemnym oświadczeniu pana Tomasza, jedynego uprawnionego weterana  przymując je jako fakt, i zaakceptował bezzasadnie rekomendacje ASzWoj.

 

W oświadczeniu czytamy: Ze wskazanych wyżej zasad powoływania kadry narodowej weteranów wynika, że w przypadku zgłoszenia wniosku zawierającego kandydatury do reprezentacji przez więcej niż jedno stowarzyszenie weteranów, proponowane listy kandydatów będą rozpatrywane łącznie. Taka procedura została też zastosowana w tym przypadku. Ponieważ celem Zarządu był wybór reprezentantów oparty na transparentnych zasadach i uzasadnionych podstawach, Prezes Zarządu zwrócił się do wspomnianej wcześniej Komisji ds. Amatorów i Weteranów o opinię w tej sprawie. Komisja przeprowadziła analizę złożonych wniosków i długą dyskusję; w jej wyniku przyjęto propozycję kandydatur w czterech kategoriach zgłoszonych przez SPWS, natomiast mimo wysiłków przewodniczącego Komisji (proponującego wśród różnych możliwych wariantów „pomieszanie” składów z obu propozycji, uwzględniające kandydatów z największymi szansami na uzyskanie dobrego wyniku sportowego) nie doszło o porozumienia w odniesieniu do kategorii zgłoszonych przez SPWS i KU ASZWOJ. W tej sytuacji Zarząd otrzymał propozycję wszystkich zgłoszonych składów, w tym zarówno propozycje SPWS, jak i KU ASZWOJ. Wynik głosowania Zarządu był jednoznaczny: zaaprobowano składy czterech zespołów zgłoszonych przez SPWS
w oraz dwóch zespołów zgłoszonych przez KU ASZWOJ (9 głosów za powołaniem składu zaproponowanego przez KU ASZWOJ, 2 głosy za składem SPWS). Zarząd kierował się kryteriami zawartymi w zasadach powoływania kadry narodowej weteranów, w tym propozycjami zgłoszonymi przez środowiska weterańskie, jak również aktualną formą sportową kandydatów. To ostatnie kryterium było decydujące, ponieważ dla związku sportowego, którego obowiązkiem jest dbanie o uzyskiwanie najlepszych wyników sportowych reprezentantów Polski, strategicznym celem jest wyznaczenie optymalnych składów poszczególnych zespołów z największymi szansami medalowymi. Należy przypomnieć, że dwa lata temu, gdy stosowano te same zasady i kryteria wyboru reprezentanci weteranów na ME, które również wtedy wywołały protesty SPWS, drużyna w podobnym do tegorocznego składzie zaproponowanym przez KU ASZWOJ, zdobyła brązowy medal Drużynowych Mistrzostw Europy. Wszelkie dywagacje prowadzone przez Zarządu SPWS w „Oświadczeniu”, iż kto zaręczy, że inny skład (rozumie się zaproponowany przez SPWS) nie zdobyłby złotego medalu, należy do kategorii humorystycznych i nie ma sensu z nim polemizować.

Komentarz SPWS:
Kolejnym przekłamaniem jest stwierdzenie, że komisja ds. Weteranów i Amatorów nie doszła do porozumienia. Składy zaproponowane przez ASzWoj oraz wymieszane składy nie uzyskały akceptacji Komisji.
Nie przedstawiono natomiast pod głosowanie składów przedstawionych przez SPWS. Poniżej fragment podsumowania prac komisji:

„Komisja ds. Amatorów i weteranów działająca przy Polskim Związku Szermierczym:

NIE REKOMENDUJE poniższych  składów na w/w Imprezę.:

 

Floret mężczyzn – Veterans:

  1. Grzegorz Szmidt kat.2
  2. Sławomir Mocek kat.1
  3. Tomasz Ciepły kat.1
  4. Jacek Bazak kat.2 . Sławomir Pośpieszny kat.2
  5. Tomasz Kończyło kat 2 

Szabla mężczyzn – Veterans:

  1. Jakub Krochmalski – kat V1
  2. Łukasz Kosiński – kat V1
  3. Robert Nowicki – kat V2
  4. Marcin Ganszczyk – kat V2
  5. Tomasz Kończyło – kat. V2 

Ostateczna decyzję dotyczącą składów podejmie w głosowaniu Zarząd Polskiego Związku Szermierczego na podstawie zgłoszonych wszystkich przez Państwa propozycji.

–)——–

z szermierczym pozdrowieniem

Podpis Przewodniczącego komisji

Przewodniczący pominął apel członków komisji, aby wobec braku akceptacji dla tych składów, głosować propozycje SPWS. Stało się tak z oczywistego powodu – propozycje SPWS otrzymałyby rekomendację Komisji, ponieważ większość jej członków od razu deklarowała dla nich poparcie. Wtedy jednak Zarząd PZSZ musiałby głosować przeciw rekomendacjom Komisji, a to było nie do pomyślenia, więc praca Komisji została zaplanowana tak, by rekomendacji nie było.

Ponadto związek w rekomendowanych przez SPWS drużynach szpadowych Veterans i Grand Veterans jako rezerwowych wykazał dwóch kluczowych zawodników, nie analizując ich pozycji na liście klasyfikacyjnej oraz nie uwzględniając ich oczywistych osiągnięć. Przez ten fakt nie zostali zgłoszeni do mistrzostw przez PZS.  Kłóci się to ze sformułowaniem użytym w dalszej części Oświadczenia PZS w odniesieniu do dwóch zawodników nigdzie nie klasyfikowanych, a zgłoszonych przez PZS do mistrzostw: „Wykluczenie ich tylko na tej podstawie, że pracują dla reprezentacji narodowej prowadzonej przez PZS i dla dobra polskiej szermierki byłoby – znowu – oczywistą dyskryminacją”. Jak więc nazwać takie działanie związku?

 

W oświadczeniu czytamy: Stwierdzenie zawarte obecnie w „Oświadczeniu” Zarządu SPWS, iż Zarząd PZS „podjął decyzję z pomięciem składów SPWS” oraz że nie uwzględnił „aktualnych rankingów weteranów” są bezprzedmiotowe, jako że z jednej strony zarówno Komisja ds. Amatorów i Weteranów, jak Zarząd PZS rozpatrywał wszystkie zgłoszone propozycje i zostały one poddane pod głosowanie, wiec składy SPWS nie zostały „pominięte”, a z drugiej strony nie ma „rankingu weteranów”, bowiem nie ma listy klasyfikacyjnej weteranów, która byłaby wiążąca dla PZS. Rankingi prowadzone przez SPWS mogą
i powinny być brane pod uwagę (co też się stało), ale nie są miarodajne przy tworzeniu reprezentacji narodowej obejmującej całe środowisko weteranów szermierki.

Komentarz SPWS:

Przyjęty uchwałą zarządu (protokół z zebrania zarządu PZS z 03.09.2022 roku) Regulamin powoływania kadry narodowej weteranów stanowi że: „Powołanie do kadry następuje na podstawie wniosku stowarzyszenia weteranów, które jest członkiem PZS. Wniosek taki powinien zawierać listę kandydatów do kadry narodowej weteranów w odpowiednich kategoriach wiekowych oraz uzasadnienie zgłoszonych propozycji. Uzasadnienie w szczególności powinno opierać się na liście klasyfikacyjnej prowadzonej przez stowarzyszenie weteranów na podstawie wyników uzyskanych w rozgrywkach weteranów w danym sezonie, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi stowarzyszenia” i dalej: „W przypadku zgłoszenia wniosku przez więcej niż jedno uprawnione stowarzyszenie weteranów, proponowane listy kandydatów będą rozpatrywane łącznie, przy uwzględnieniu aktualnej formy sportowej kandydatów”. ASzWoj nie jest podmiotem uprawnionym co staraliśmy się wykazać wcześniej. Rekomendacja powinna opierać się w szczególności na liście klasyfikacyjnej prowadzonej przez stowarzyszenie (ASzWoj nie przedstawiło takiej listy, a  lista SPWS jest publikowana na stronie PZS przez link do strony SPWS). Jak PZS oceniło aktualną formę kandydatów ASzWoj Pana Sławomira i Tomasz, skoro zawodnicy Ci nie byli klasyfikowani na żadnych aktualnych listach i nie zweryfikowali swojej aktualnej formy z szerszym gronem weteranów?

 

W oświadczeniu czytamy: Niesłuszny jest także zarzut, że PZS uzyskał kody dostępu do listy startujących w Mistrzostwach Europy i sam zgłosił składy poszczególnych drużyn do European Veteran Fencing, a nie zrobił tego SPWS „jako uprawniona organizacja”. Jednakże uprawnioną organizacją zarówno do ustalenia składów drużyn, jak i zgłoszenia ich do EVF jest PZS.

Komentarz SPWS:
Kolejna nieprawda którą należy zdementować. Jak wykazaliśmy wcześniej, PZS nie wykazywał do tej pory najmniejszego  zainteresowania reprezentowaniem polskich weteranów w EVF. Nie uczestniczył w korespondencji z EVF, nie brał udziału w kongresach EVF. W tej sytuacji EVF potraktował SPWS „jako uprawniona organizację”. W dwóch przypadkach PZS włączał się w kontakt z EVF – gdy była konieczność zgłoszenia składów drużyn do mistrzostw. Obecne składy mimo wielu monitów i zgłoszenia gotowości do wykonania zgłoszeń przez SPWS zostały zgłoszone do EVF na 1,5 godz. przed upływem terminu. PZS nie zainteresował się też terminową wpłatą startowego za zgłoszone drużyny co było warunkiem prawidłowego przyjęcia zgłoszeń. Wpłat dokonał SPWS z własnych środków zarówno za drużyny rekomendowane przez SPWS jak i ASzWoj.

 

W oświadczeniu czytamy: Wysunięto także zarzut, że w składzie jednej z powołanych drużyn znaleźli się pracownicy PZS (trenerzy reprezentacji narodowej panowie Sławomir  i Tomasz). Czy w podtekście tego zarzutu leży próba sugerowania, że kandydaci ci zostali wybrani „po znajomości”? Jeśli tak, to odrzucamy ten zarzut: obaj zawodnicy spełniają wszystkie kryteria związane z wiekiem, klasą sportową
i szansami na uzyskanie dobrego wyniku w Mistrzostwach, zostali tez formalnie zgłoszeni jako kandydaci
do reprezentanci. Wykluczenie ich tylko na tej podstawie, ze pracują dla reprezentacji narodowej prowadzonej przez PZS i dla dobra polskiej szermierki byłoby – znowu – oczywistą dyskryminacją. Ponadto, w Oświadczeniu SPWS znalazły się niejasno wyartykułowane uwagi o „pozostałych członkach zgłoszonej drużyny floretowej, ponieważ także oni odgrywają od kilku lat negatywną rolę w tych działaniach i pomimo wielu apeli środowiska, wciąż nie chcą z tego zrezygnować.”. Nie wiadomo o jakie działania i apele chodzi, a poza tym należy przyjąć, że „działania” te dotyczą środowiska weterańskiego, co nie jest przedmiotem uwagi Polskiego Związku Szermierczego, jako że współzawodnictwo sportowe weteranów, przynajmniej na razie, nie jest prowadzone w ramach Związku. Uwagi te skłaniają jednak do apelu: Panowie Weterani, rozwiązujcie swoje sprawy we własnym gronie i nie przerzucajcie ich na PZS. Najlepsze co możecie zrobić, to dojść do porozumienia we własnych szeregach, wtedy szansa na owocną współpracę z PZS i na wybór składu reprezentacji narodowej weteranów byłaby duża większa.

Komentarz SPWS: Sugestia, żeby weterani doszli do porozumienia we własnych szeregach jest obraźliwa dla stowarzyszenia, które kieruje się demokratycznym zasadami i przestrzega własnych regulaminów, czego niestety nie można powiedzieć o ścisłym kierownictwie PZS. W każdym środowisku może zdarzyć się czasem osoba,jaką jest w tym przypadku pan Tomasz, były prezes SPWS, który ustąpił z nadużywanej funkcji dopiero na skutek ogromnych nacisków całego środowiska, pozostawiając po sobie nieopisany bałagan, brak sprawozdań, rozliczeń i jakiejkolwiek dokumentacji. Dodatkowo przez całe lata tolerowany był jego fatalny sposób bycia na sali sportowej, z ciągłymi awanturami i zastraszaniem sędziów.  Ale właśnie od tego są demokratyczne, statutowe procedury stowarzyszenia, aby podobne jednostki wykluczać. Mimo to nie bronimy zarówno jemu, jak i pozostałym kandydatom do reprezentacji występów w organizowanych przez nas turniejach, ponieważ tego wymagają demokratyczne procedury i dobre obyczaje. On jednak, zamiast walczyć na planszy, składa u Dyrektora Generalnego PZS sążniste, karykaturalne epistoły pełne skarg, kłamstw i obelg, które przedkłada się zarządowi PZSZ jako „uzasadnienia” jego prywatnych koncepcji na drużyny, wydrukowanych na papierze firmowych ASzWoj, nawet bez żadnego podpisu. W najbliższym czasie opublikujemy to „Uzasadnienie” tego pana  razem z naszymi komentarzami, ponieważ uważamy, że należy upublicznić ten karykaturalny pean na cześć samego siebie, mieniący się „Uzasadnieniem” pochodzący z bądź co bądź wyższej uczelni, jaką jest ASzWoj. Czy Polski Związek Szermierczy postawił sobie za cel branie w opiekę i promowanie najczarniejszych charakterów w naszej dyscyplinie sportu? Wygląda na to, że właśnie tak jest.

 

Podsumowanie:

Zmieniające się uwarunkowania demograficzne, jak też zwiększająca się świadomość społeczna, wydłużają naszą aktywność fizyczną. Jesteśmy świadkami przełamywania skostniałych stereotypów, że sport jest tylko dla ludzi młodych. Obecnie, poza kategorią junior, senior, nie ma już pustki, gdyż zaistniała na stałe, kategoria weteran wchłaniając w swoje działania również zwiększająca się liczbę amatorów. Ma to niebagatelne znaczenie w promowaniu naszej dyscypliny.

W poszczególnych dyscyplinach sportu ruch ten rozwijał się z różną intensywnością, wypracowując przez lata, optymalne modele organizacyjne. Uwzględniają one specyficzne uwarunkowania tej kategorii wiekowej, tworząc  właściwe struktury organizacyjne dla uprawiania sportu przez osoby starsze.

Ruch weterański jest profesjonalnie zorganizowany w Europie, Stanach Zjednoczonych i Australii i w wielu innych krajach świata. Nasze Stowarzyszenie jest członkiem European Veterans Fencing, jak też International Fencing Federation. Dokonaliśmy pełnej unifikacji przepisów EVF z obowiązującym polskim prawem. Nasze regulaminy przy zachowaniu weterańskiej odrębności nie naruszają żadnych kompetencji Polskiego Związku Szermierczego i jego prerogatyw.

SPWS jest organizatorem corocznych zawodów dla kobiet i mężczyzn we wszystkich broniach (szabla, floret, szpada). Jesteśmy odpowiedzialni za przeprowadzenie:

– cyklu, pięciu turniejów klasyfikacyjnych Grand Prix Polski

– Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Stowarzyszenia Polskich Weteranów szermierki

– Indywidualnego Pucharu Europy w szpadzie

Na podstawie organizowanych przez nasze stowarzyszenie cyklu Grand Prix Polski oraz Mistrzostw Polski Weteranów prowadzimy klasyfikację na podstawie której jest rekomendowana PZS reprezentacja kraju na turnieje międzynarodowe rangi mistrzowskiej.

Nasi członkowie z dużym powodzeniem, uczestniczą w Mistrzostwach Europy i Świata. Mamy w swoich szeregach wielu medalistów Mistrzostw Europy, zwycięzców europejskiej klasyfikacji Fencers Of The Year, Indywidualnego Mistrza Świata, jak również srebrnych medalistów ostatnich Drużynowych Mistrzostw  Europy.

Weterani za własne pieniądze startują w zawodach i ponoszą wszystkie koszty związane z wyjazdem, startem oraz pobytem na zawodach krajowych i turniejach zagranicznych. Natomiast organizator, którym jest SPWS, bierze na siebie całą odpowiedzialność finansową związaną z wynajęciem hal sportowych wraz z obsługą, kosztownej i zaawansowanej infrastruktury technicznej niezbędnej do przeprowadzenia zawodów, zatrudnieniem sędziów, zabezpieczeniem medycznym zawodów itp.

Naszym źródłem finansowania są środki własne zgromadzone ze statutowych opłaty startowych i składek członkowskich. W celu dopięcia budżetów poszczególnych zawodów pozyskujemy jednorazowych sponsorów.

Deklaracja statutowa Polskiego Związku Szermierczego podobnie jak innych związków narodowych określa, że jego celem jest „Rozpowszechnianie i dbanie o rozwój szermierki jako dyscypliny sportu zapewniającej szeroko pojęty rozwój człowieka”.  SPWS wzmacnia misję Związku poprzez swoje działania, które aktywizują starsze pokolenie, popularyzując jednocześnie w kraju szermierkę i sportowy styl życia.

Prowadzimy z Polskim Związkiem Szermierczym zaawansowane rozmowy mające na celu stworzenie ram regulaminowych funkcjonowania kategorii weteran na równi z innymi kategoriami wiekowymi od sezonu 2024-2025.

W Europie i w wielu krajach na świecie sportowcy weterani mają zagwarantowane swoje prawa, a władze
i związki wspomagają je organizacyjnie i finansowo. Nasze obecne działania są wyrazem poszukiwania optymalnych rozwiązań, gwarantujących stały rozwój szermierki weterańskiej, a przez to szermierki w ogóle.

Prezes naszego stowarzyszenia jest inicjatorem tworzenia  związku stowarzyszeń weterańskich (masters) skupiających przedstawicieli różnych dyscyplin sportu. Podjął również korespondencję z Departamentem Prawnym Ministerstwa Sportu i Turystyki przedstawiając oczekiwania i uwagi środowiska polskich weteranów, wyczynowo uprawiających sport w tej kategorii wiekowej, włączając się tym samym w toczące się obecnie konsultacje nad nową ustawą o sporcie.

Tym bardziej zaskakuje nas wciąż i na nowo uporczywe powtarzanie kompletnej nieprawdy o ruchu weterańskim i naszym stowarzyszeniu. Pogarda i wyższość do idei stowarzyszeniowych oraz całego naszego środowiska, cechują działania władz PZS od samego początku, a przemoc instytucjonalna i wykorzystywanie monopolistycznej funkcji stosowana jest do promocji jednostek osobiście zaprzyjaźnionych z pracownikami PZS. Nasz Związek nie może być instytucją gnębiącą 140 członków stowarzyszenia w imię jednego szaleńca. Nie może doprowadzać do ruiny całej broni (floret), bo ktoś nagle chce mieć kolejny medal w kolekcji. Florecistów jest w rywalizacji weteranów coraz mniej. Niedługo ich całkiem zabraknie.

Czy zarząd PZSZ jest w ogóle świadom tego, jaką skalę ignorancji i bezprawia firmuje?

Zarząd Stowarzyszenia Polskich Weteranów Szermierki