I Puchar Grand Prix Polski Leszno
2022-02-19 11:00
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lesznie Plac Jana Amosa Komeńskiego 1, 64-100 Leszno (wejście od Jana Pawła II)
Leszno
IV Grand Prix Polski Weteranów Szermierki w Toruniu
2021-11-27 11:00
Hala Szermiercza „TAF” 87-100 Toruń ul Majdany 1a
Toruń
Zobacz pozostałe

Oświadczenie PZS i SPWS

Oświadczenie

Dążąc do rozwoju i popularyzacji szermierki jako dyscypliny sportowej oraz wspierania ruchu weterańskiego w polskiej szermierce ustala się co następuje:

1. Polski Związek Szermierczy i Stowarzyszenie Polskich Weteranów Szermierki wyrażają wolę współpracy w rozwoju ruchu weterańskiego szermierki w Polsce i będą się wzajemnie konsultowały w tym zakresie.

2. Obie strony będą dążyły do wypracowania w możliwie szybkim terminie Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego w Kategorii Weteran, który umożliwi także określenie zasad prowadzenia ogólnopolskich zawodów, jak również sposób powoływania reprezentacji narodowej weteranów.
3. Do czasu uchwalenia przez Zarząd Polskiego Związku Szermierczego Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego w Kategorii Weteran PZS, strony ustalają niżej określone zasady powoływania reprezentacji weteranów na mistrzostwa świata i Europy. Zasady te uwzględniają wynikające z przepisów ustawy o sporcie prawo Polskiego Związku Szermierczego do powoływania reprezentacji weteranów na międzynarodowe imprezy mistrzowskie. Uchylają one Regulamin Powoływania Reprezentacji Weteranów z dnia 3.09.2022 roku.

4. Biorąc pod uwagę znaczenie Stowarzyszenia Polskich Weteranów Szermierki dla polskiego ruchu weterańskiego, wynikające z historycznych, organizacyjnych i międzynarodowych uwarunkowań, a także liczebność jego członków, podstawą do powołania reprezentacji weteranów będą prowadzone przez Stowarzyszenie listy klasyfikacyjne dla poszczególnych kategorii wiekowych weteranów tworzone w oparciu o cykl zawodów krajowych i międzynarodowych. Strony zobowiązują się do umieszczania tych list na swoich stronach internetowych.

5. Ewentualnych koniecznych korekt składu w stosunku do kolejności wynikającej z list klasyfikacyjnych ma prawo dokonywać wyłącznie zespół złożony z urzędujących prezesów PZS i SPWS oraz dyrektora sportowego PZS i sekretarza Zarządu SPWS. Zespół ten weźmie pod uwagę w pierwszej kolejności listy klasyfikacyjne SPWS, a w drugiej aktualne wyniki sportowe. W przypadku równej liczby głosów, za i przeciwko danej kandydaturze, decydujące znaczenie ma kolejność wynikająca z listy klasyfikacyjnej. Na podstawie przedłożonego przez zespół wniosku obejmującego poszczególne kategorie wiekowe Zarząd Polskiego Związku Szermierczego powołuje reprezentację, przy czym proponowane składy, w poszczególnych grupach wiekowych, może zatwierdzić lub odrzucić w całości.

6. Stowarzyszenie Polskich Weteranów Szermierki oświadcza, że będzie dopuszczało do organizowanych przez siebie zawodów, których wyniki będą zaliczane do list klasyfikacyjnych, wszystkich zawodników spełniających kryteria kategorii weteran (limit wieku), którzy zgłoszą gotowość startu w tych zawodach, niezależnie od ich przynależności klubowej lub organizacyjnej. Listy klasyfikacyjne będą obowiązywały od sezonu 2024/25.

7. W okresie przejściowym, w razie konieczności powołania reprezentacji weteranów przed nowym sezonem 2024/25, skład reprezentacji weteranów zostanie ustalony przez wskazany wyżej zespół, według reguł określonych w punkcie 5.

8. Realizację działań objętych niniejszym Oświadczeniem oraz dalsze prace nad wypracowaniem Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego w Kategorii Weteran PZS powierza się prezesom PZS i SPWS.

  1. W mieniu Polskiego Związku Szermierczego Prezes Zarządu
    Tadeusz Tomaszewski
    Warszawa, dn. 25 czerwca 2024 r.

W imieniu STOWARZYSZENIA POLSKICH WETERANÓW SZERMIERKI
Prezes Zarządu Andrzej M.Furmaniak

Kraków, 26 czerwca 2024r.